1279373 Besucher seit 1.1.2002

HB-ZIS Eurocopter As 350 B3 Ecureuil

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauterbrunnen am 01.07.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauterbrunnen am 01.07.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauterbrunnen am 01.07.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauterbrunnen am 01.07.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2015 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 18.01.2014 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Lauberhorn am 19.01.2013 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Davos am 26.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Davos am 26.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Davos am 26.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Davos am 26.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Davos am 26.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 02.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 02.01.2011 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 19.06.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 13.02.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 13.02.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 23.01.2010 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 29.12.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 29.12.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 04.07.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 04.07.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 04.07.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 04.07.2009 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid

HB-ZIS
HB-ZIS in Samedan am 21.12.2008 © Thomas Schmid